กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ (Fund16)

ณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีภาระหน้าที่จัดการศึกษาในหลายระดับ ได้แก่
• ระดับปริญญาตรี ได้แก่ แพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี) ประมาณ 1,800 คน หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ (4 ปี) ประมาณ 400 คน หลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร
• ระดับปริญญาโทและเอก ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรไทย 4 หลักสูตร หลักสูตรนานาชาติ 13 หลักสูตร ประมาณ 400 คน
• การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง 101 หลักสูตร ประมาณ 1,000 คน
               คณะแพทยศาสตร์พยาบาลมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนในระดับต่างๆ อาจารย์ผู้สอนตลอดจนวิธีการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย ให้มีมาตรฐานที่เป็นเลิศในระดับสากลเพื่อนำมาพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากถึง 40 ล้านบาท/ปี แต่คณะฯได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเพียงบางหลักสูตรเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอ อนึ่งเงินบริจาคที่ได้รับเป็นเงินสำหรับผู้ป่วย แต่สำหรับการศึกษานั้นยังขาดแคลนอยู่มาก
               คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์” สำหรับระดมทุนช่วยสนับสนุนกิจการข้างต้น โดยกองทุนได้สนับสนุนโครงการดังต่อไปนี้
• การจัดสรรเงินทุนบัณฑิตศึกษาและทุนวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา
• การฝึกอบรม ดูงาน สัมมนาแพทยศาสตรศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
• ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนกับนานาชาติและการนำเสนอผลงานที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน (20 ทุน)
• ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (10 ทุน)
• ทุนสนับสนุนการร่วมกิจกรรมนานาชาติของนักศึกษาแพทย์ (70 ทุน)
• ทุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษาแพทย์ (50 ทุน)
• โครงการ Youth รางวัลเจ้าฟ้ามหิดล
• ทุนอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน พ.ศ.2557
• ทุนสนับสนุนการวิจัยทางแพทยศาสตรศึกษา
• ทุนพัฒนาศักยภาพเพื่อการศึกษาระดับหลังปริญญาเพื่อเป็นศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมแพทย์ระดับนานาชาติ (3 ทุน)
• ทุน คปก-ศิริราช (2 ทุน)
• ทุนโครงการปริญญาเอกร่วมสองสถาบัน
• ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อการวิจัยภายใต้บันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างสถาบัน
• ทุน Visiting Scholar
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถสอบถามรายละเอียดการบริจาคเข้ากองทุน “กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ (Fund 16)”ได้ที่หมายเลข 0 2419 6410-11
หมายเหตุ : การบริจาคเงินเพื่อการศึกษาของสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษี ได้ 2 เท่า